Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.1. Firmy członkowskie PwC z regionu CEE (których lista znajduje się tutaj) zobowiązują się do ochrony i poszanowania Twoich danych osobowych.

2. W tym oświadczeniu Firmy członkowskie PwC z regionu CEE nazywamy odpowiednio „PwC”, „my”, „nas” lub „nasz”.

3. Na potrzeby przepisów o ochronie danych, Firmy członkowskie PwC z regionu CEE są „współadministratorami” Twoich danych osobowych opisanych w niniejszym oświadczeniu. Oznacza to, że wszystkie wskazane Firmy członkowskie PwC w regionie CEE wspólnie określają cele i środki przetwarzania Twoich danych osobowych.
Oznacza to również, że zgodnie z prawem jesteśmy wobec Ciebie współodpowiedzialni za to przetwarzanie. Twoje dane osobowe będą przechowywane w systemie rekrutacyjnym prowadzonym przez Firmy członkowskie CEE PwC.


4. Jeśli masz pytania lub skargi dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez PwC i/lub przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami poprzez formularz. Twoje zapytania zostaną następnie przekazane do każdej Firmy członkowskiej PwC z regionu CEE powiązanej z Twoją aplikacją lub odpowiadającej Twojemu miejscu zamieszkania (w przypadku dołączenia do naszej Talent Community).

5. PwC przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne.
Podstawa prawnaCel przetwarzania
 • podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO)
 • realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 c RODO)
 • zgoda - w przypadku podania przez kandydata danych osobowych wykraczających poza zakres wskazany w przepisach prawa pracy (np. zdjęcie w CV) (art. 6 ust. 1 a RODO)
 • zgoda - jeżeli we wniosku zawarte są szczególne kategorie danych osobowych (dane wrażliwe) (art. 9 ust. 2 a RODO)
 • przetwarzanie jest dozwolone na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, jeżeli stanowisko pracy wymaga gromadzenia danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i wykroczeń lub powiązanych środków bezpieczeństwa (art. 10 RODO).
 • Przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego na oferowane stanowisko
 • zgoda (art. 6 ust. 1 a RODO)
 • Dołączenie do Talent Community
 • uzasadniony interes PwC (art. 6 ust. 1 f RODO) lub zgoda (art. 6 ust. 1 a RODO) w przypadku terytoriów, gdzie nie ma takiej podstawy prawnej
 • Przesyłanie powiadomień dot. pracy w PwC (subskrybowanie otrzymywania informacji o wydarzeniach, ofertach pracy, programach i warsztatach)
 • zgoda (art. 6 ust. 1 a RODO)
 • Import danych z LinkedIn lub innych platform
 • prawnie uzasadniony interes PwC (art. 6 ust. 1 f RODO)
 • Wysyłanie informacji o wydarzeniach, ofertach pracy, programach i warsztatach
 • Profilowanie w celu oceny przydatności do konkretnych ofert pracy
 • Dochodzenie roszczeń prawnych, przeprowadzanie analiz danych.
 ​​​​​​​
6. W ramach procesu rekrutacyjnego zbieramy i przechowujemy następujące kategorie danych osobowych:
 • Dane, które podałeś nam w profilu kandydata, m.in. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 • Dane, które nam przekazałeś w dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), obejmujące doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i znajomość języków.

7. W ramach Talent Community gromadzimy i przechowujemy następujące kategorie danych osobowych:
 • Dane, które podałeś nam w profilu kandydata, m.in. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 • Dobrowolnie podane informacje (nie wymagane do założenia profilu) obejmujące CV, obszary zainteresowań, doświadczenie, stanowisko itp.

8. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim za wyjątkiem następujących odbiorców:
 • inne firmy członkowskie PwC. Szczegółowe informacje na temat lokalizacji firm członkowskich PwC, dostępne są na stronie internetowej. Możemy udostępniać dane osobowe innym Firmom członkowskim PwC, jeśli jest to konieczne do celów administracyjnych;
 • dostawcy usług, którzy nie są członkami sieci PwC („zewnętrzni usługodawcy”) w celu przetwarzania danych w imieniu PwC. Zewnętrznymi dostawcami usług mogą być dostawcy usług IT, w tym zarządzania tożsamością, hostingu i zarządzania stronami internetowymi, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych danych, usług bezpieczeństwa i przechowywania danych w zakresie, w jakim dotyczy to procesu rekrutacji;
 • organom rządowym lub regulacyjnym, sądom i organom lub agencjom egzekwowania prawa, zgodnie z obowiązującym prawem lub regulacjami.

9. Przeprowadzamy „profilowanie”, aby ocenić, czy Twoja kandydatura jest odpowiednia do określonych ofert pracy. Wiąże się to z wykorzystaniem algorytmu dopasowywania, który jest w stanie ocenić Twój profil kandydata i przewidzieć, czy kwalifikujesz się do konkretnej oferty pracy. Przetwarzanie to przeprowadzamy w celach:
 • pomaganie rekruterom w dopasowaniu profili kandydatów do możliwości zatrudnienia poprzez sugerowanie kandydatów do rozważenia na konkretną ofertę pracy;
 • wysyłanie Ci spersonalizowanych rekomendacji pracy lub innych informacji, które mogą Cię zainteresować, takich jak aktualności Quantinuum, seminaria internetowe i wydarzenia - na podstawie Twojego profilu kandydata i/lub preferencji.
Nie podejmujemy decyzji o zatrudnieniu wyłącznie na podstawie profilowania. Twoje dane osobowe będą podlegać decyzjom podejmowanym przez ludzi, ponieważ ostateczna decyzja o zatrudnieniu zostanie podjęta przez osobę rekrutującą lub menedżera ds. rekrutacji.

10. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – państw trzecich, na podstawie:
 • Decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (dotyczy krajów, które były objęte decyzją);
 • standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

11. Twoje dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres trwania procesu rekrutacyjnego i 6 miesięcy po jego zakończeniu. Jeżeli wyrazisz nam zgodę na dalsze przetwarzanie Twoich danych w celach przyszłych procesów rekrutacji, Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody, jednak nie dłużej niż 2 lata.

W przypadku, gdy dołączysz do Talent Community lub podasz nam swój adres e-mail w celu otrzymywania ofert pracy i innej komunikacji elektronicznej, Twoje dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 2 lata od daty Twojej ostatniej aktywności.


12. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych, ich sprostowania (aktualizacji), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu;
 • prawo do sprzeciwu wobec profilowania;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.

Współadministratorzy określili pojedynczy punkt kontaktowy do składania wniosków o skorzystanie z uprawnienia przysługującego w związku przetwarzaniem danych osobowych lub zapytania w przypadku pytań lub skarg związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Twoje prośby/zapytania będą przekazywane każdej Firmie członkowskiej PwC w regionie CEE, właściwej w dla Twojego wniosku lub odpowiadającej Twojemu miejscu zamieszkania (w przypadku dołączenia do Talent Community).

13. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie danych osobowych określonych w przepisach prawa pracy. Dla pozostałych kategorii danych osobowych ich podanie jest dobrowolne.

14. W niektórych procesach rekrutacyjnych PwC korzysta z usług agencji rekrutacyjnych lub wyszukuje kandydatów w serwisach LinkedIn i GoldenLine. W takich przypadkach:
 • Agencja rekrutacyjna, LinkedIn lub inne podobne portale społecznościowe są źródłem Twoich danych osobowych;
 • kategorie danych osobowych, których to dotyczy: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe podane przez kandydata oraz inne kategorie danych osobowych, które zawarte są w aplikacjach podanych dobrowolnie przez kandydata lub upublicznionych na wskazanych powyżej portalach.

15. Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych została ostatnio zaktualizowana 14 września 2023 r.