Twój rozwój

Jan, Konsultant

Jan

Konsultantami zostają absolwenci szkół wyższych, a także osoby z niewielkim doświadczeniem zawodowym. Na tym stanowisku uczestniczy się w pracach audytorskich i doradczych wykonując powierzane im czynności zgodnie ze wskazówkami starszych konsultantów. Poznają w tym czasie odpowiednie narzędzia i metodologię.

Katarzyna, Starszy konsultant

Katarzyna

Starsi konsultanci to pracownicy między 2 i 5 rokiem kariery w firmie. Oprócz obowiązków merytorycznych, pełnią oni również rolę osoby koordynującej pracę zespołu zaangażowanego w dany projekt.

Piotr, Menedżer

Piotr

Menedżerem może zostać osoba po około 5 latach pracy, która zdobyła już odpowiednie kwalifikacje zawodowe. W codziennej pracy menedżer nadzoruje projekty, zarządza pracą zespołów w danej grupie branżowej w ramach powierzonego mu portfolio klientów.

Mateusz, Starszy menedżer

Mateusz

Starszy menedżer posiada 7-9 letnie doświadczenie zawodowe i odpowiada za szerokie grono klientów. Powierzane mu projekty są bardziej skomplikowane. W codziennej pracy zarządza również działaniem większej ilości osób wchodzących w skład zespołów projektowych.

Anna, Dyrektor

Anna

Stanowisko Dyrektora piastują osoby posiadające 9-10 letnie doświadczenie zawodowe. Do ich głównych zadań zaliczamy planowanie strategii rozwoju w ramach danego portfolio klientów. Dyrektor identyfikuje nowe możliwości rozwoju usług naszej firmy, a także reprezentuje firmę w kontaktach ze strategicznymi klientami w ramach danych grup branżowych.

Jacek, Partner

Jacek

Partnerem PwC można zostać po około 10 latach pracy w firmie. Partnerzy są odpowiedzialni za podejmowanie strategicznych decyzji, planowanie budżetu i realizację celów finansowych firmy. Partnerzy zajmują się również rozpoznawaniem nowych możliwości rozwoju biznesu, a w szczególności pozyskaniem nowych klientów i rozszerzaniem oferty usług naszej firmy.