Doradztwo biznesowe

Rosnący rynek i dynamiczny rozwój nowych technologii sprawiają, że korzystanie ze specjalistycznego doradztwa biznesowego staje się koniecznością dla wielu podmiotów gospodarczych. Nie dziwi więc fakt, że to jeden z najszybciej rozwijających się działów w naszej firmie. Zatrudnia 300 pracowników i 18 partnerów. Większość projektów realizowana jest przez biuro warszawskie, które zajmuje się obszarem doradztwa transakcyjnego oraz konsultingu.

Doradztwo transakcyjne

Strategie zakupu spółki, uwarunkowania potransakcyjne, łączenie podmiotów, przejęcia, alianse strategiczne, rozszerzenie działalności na rynku międzynarodowym…transakcje kapitałowe to temat skomplikowany i obszerny. Dlatego tak istotne jest by od początku do końca procesu Klient mógł liczyć na kompleksową obsługę na najwyższym poziomie. Kiedy mowa o maksymalizacji zwrotu z inwestycji nie ma miejsca na improwizację. Nasz zespół ekspertów doskonale to wie. Oferujemy usługi w ramach 4 kategorii:

  • wsparcia na strategicznym etapie planowania transakcji
  • wsparcia podczas realizacji transakcji
  • usług potransakcyjnych
  • oraz doradztwa dla funduszy private equity

W zakresie wsparcia podczas realizacji transakcji,  najczęściej świadczymy usługi przeglądów due diligence na zlecenie Nabywcy oraz przeglądów due diligence na zlecenie Sprzedającego (Vendor Due Diligence).  Usługi tego typu pozwalają zweryfikować wszystkie założenia dotyczące danej transakcji. Poszczególne składniki tego rodzaju usług to: ocena synergii, ocena możliwego do utrzymania w przyszłości poziomu dochodów i przyszłych przepływów pieniężnych, analiza wybranych kwestii operacyjnych oraz opracowywanie optymalnej struktury transakcji.

W ramach doradztwa transakcyjnego w PwC działają 4 zespoły:

Zespół doradztwa finansowego

W jego ramach funkcjonują 2 wyspecjalizowane grupy. Grupa wycen przeprowadza szacunki związane z kupnem i sprzedażą aktywów i wyodrębnieniem części działalności. Grupa ds. fuzji i przejęć świadczy kompleksowe usługi doradcze związane z transakcjami – od planowania po realizację. Działania konsultantów polegają na pomocy w poszukiwaniu podmiotów do przejęcia i pozyskiwaniu środków na finansowanie transakcji oraz doradztwie w zakresie: prywatyzacji, wejścia na nowe rynki i dywersyfikacji działalności.

Zespół ds. nieruchomości

Usługi związane z rynkiem nieruchomości dzielą się w naszej firmie na dwie kategorie: Doradztwo Transakcyjne oraz Zarządzanie Aktywami.W ramach tej pierwszej kategorii zespół ekspertów PwC zapewnia pomoc w trakcie zakupu nieruchomości, polegającą na analizie potencjalnego przedmiotu transakcji w ramach szerokiego zakresu usług due diligance. Obszary badania obejmują kwestie podatkowe, finansowe oraz komercyjne. Eksperci wspierają klientów podczas dokonywania przejęć i fuzji, dywersyfikacji portfela oraz w trakcie wchodzenia na rynki kapitałowe.Nasza rola doradcza nie kończy się na etapie zakupu nieruchomości, lecz jest kontynuowana także po jej nabyciu. Nadrzędnym celem ekspertów jest podniesienie wartości aktywów oraz zwiększenie generowanych przez nią dochodów (w przypadku nieruchomości inwestycyjnych). Ważną część naszej pracy stanowią również poszukiwania najbardziej efektywnych dróg wyjścia z inwestycji. Klienci PwC mogą liczyć na wsparcia w ramach tego procesu.

Śledztwa i ekspertyzy gospodarcze

Wykrywanie i przeciwdziałanie przestępstwom gospodarczym, to trudna i odpowiedzialna praca. Celem naszego zespołu jest zapobieganie tego typu malwersacjom i pomoc firmom z Polski i Europy Środkowo – Wschodniej. W starciu z wiedzą naszych ekspertów korupcja, sprzeniewierzenia majątku i pranie pieniędzy nie mają najmniejszych szans. Do naszych obowiązków należy również udzielanie wsparcia Klientom zaangażowanym w spory sądowe, poprzez przygotowanie analiz finansowych. 

Zespół doradzania instytucjom publicznym i przedsiębiorstwom prywatnym przy projektach związanych z realizacją zadań publicznych (TIPS)

Duże projekty infrastrukturalne to duże pieniądze i jeszcze większe zobowiązania. Eksperci pracujący w ramach naszego zespołu doradzają instytucjom, przedsiębiorstwom i władzom publicznym oraz firmom prywatnym, jak wyjść obronną ręką z tego typu inwestycji. W ramach świadczonych usług oferujemy m.in. opracowanie optymalnej struktury transakcji, przygotowanie modelu finansowego oraz wsparcie w  negocjacjach pomiędzy stronami zaangażowanymi w realizację projektu. Kompleksowe doradztwo obejmujące wszystkie aspekty projektu jest możliwe  m.in. dzięki współpracy z zewnętrznymi doradcami prawnymi oraz firmami technicznymi, kontrakty na budowę autostrad, inwestycje wodociągowe, budowa lotnisk, rozwój infrastruktury kolejowej i transportu publicznego. Nasz zespół TIPS naprawdę ma się czym pochwalić. Byliśmy m.in. doradcą Komitetu ds. Organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 2012 i przygotowywaliśmy prezentacje miast na potrzeby aplikacji, która przyczyniła się do przyznania organizacji turnieju Polsce. Pracę przy prestiżowych projektach zawdzięczamy wykorzystaniu wiedzy i umiejętności, które związane są z: finansami, międzynarodowymi doświadczeniami w projektach infrastrukturalnych oraz funduszami Unii Europejskiej.

W ramach działań konsultingowych zajmujemy się doradztwem strategicznym i operacyjnym w obrębie kilku obszarów, takich jak: tworzenie i wdrażanie strategii, efektywność operacyjna, efektywność funkcji finansowej, restrukturyzacja firm, zarządzanie ryzykiem, ład korporacyjny i audyt wewnętrzny, efektywność funkcji IT, zarządzanie projektami i zmianą, tworzenie i usprawnianie centrów usług wspólnych oraz inwestycje napływające – we wszystkich grupach branżowych.

Konsulting dla sektora finansowego 

Celem działalności doradców pracujących w ramach tego działu jest dostarczanie nowoczesnych i praktycznych rozwiązań odpowiadających specyficznym potrzebom sektora. W zakres ich kompetencji wchodzi konsulting dla:

  • bankowości
  • działalności maklerskiej
  • pośrednictwa finansowego
  • leasingu
  • zarządzania aktywami
  • ubezpieczeń

Nasi eksperci pracują w obrębie następujących grup:

Ubezpieczenia

Z wiedzy i doświadczenia ekspertów PwC korzystają także instytucje działające na rynku ubezpieczeń. Świadczone przez nas usługi doradcze dotyczą najczęściej zakresu zwiększania marży poprzez powiększenie dochodów, optymalizacji kosztów na istniejących rynkach oraz wykorzystania potencjału nowych rynków.

Business Intelligence

W czasach natłoku informacji samo posiadanie twardych danych może nie wystarczyć. Dział Busisness intelligence dba o to, aby z zalewu wiadomości wyłowić te, które są najbardziej istotne i przekształcić je w konkretne benefity, mogące wesprzeć proces podejmowania decyzji i raportowanie w firmie. Realizowane projekty obejmują projektowanie architektury systemów, przygotowanie wymagań biznesowych i  specyfikacji, modelowanie danych, mapowanie i integrację danych, projektowanie procesów ETL (Extraction Transformation Loading) oraz testowanie systemów, zarządzanie projektami BI.

Bankowość

Wśród konsultantów PwC znajdują się osoby specjalizujące się w projektach dedykowanych instytucjom bankowym. Świadczone przez nie usługi doradcze dotyczą głównie zwiększania wartości banków dzięki wzmocnieniu i przyspieszeniu wzrostu ich dochodów, zmniejszania wskaźnika C/I, zwiększania efektywności procesów bankowych oraz optymalizacji produktywności sprzedaży.

Corporate Treasury

Z doświadczenia ekspertów wchodzących w skład tej grupy korzystają głównie Klienci poszukujący kompleksowych i bezpiecznych rozwiązań w obszarze zarządzania ryzykiem finansowym oraz zarządzania cenami surowców. Oprócz tego świadczone są także mniej typowe usługi, dotyczące np. wyceny instrumentów pochodnych, wdrażania zaawansowanych modeli rachunkowości, czy zabezpieczeń wprowadzanych w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych.

Zarządzanie ryzykiem i kapitałem

Obszarem, w obrębie którego poruszają się eksperci z tej grupy, jest przestrzeń szeroko definiowanego zarządzania ryzykiem oraz zarządzania kapitałem w bankach i instytucjach ubezpieczeniowych. W tym pierwszym przypadku nasza oferta związana jest przede wszystkim z wdrażaniem zaawansowanych rozwiązań z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym, operacyjnym i rynkowym. W drugim przypadku dotyczy ona głównie maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy poprzez alokację kapitału z uwzględnieniem ponoszonego ryzyka oraz pomiar rentowności skorygowany o ryzyko.